• เตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  300.00 ฿
 • ความรู้ความสามารถทั่วไป (เตรียมสอบ) นายสิบตำรวจ นายร้อยตำรวจ
  200.00 ฿
 • เตรียมสอบปลัดอำเภอ เล่ม 2
  280.00 ฿
 • เตรียมสอบปลัดอำเภอ เล่ม 1
  300.00 ฿
 • กฎหมายอาญา เล่ม 2
  330.00 ฿
 • กฎหมายอาญา เล่ม 1
  220.00 ฿
 • คณิตศาสตร์ (ลับ) สมอง ม.ต้น เล่ม 3
  220.00 ฿
 • คณิตศาสตร์ (ลับ) สมอง ม.ต้น เล่ม 2
  250.00 ฿
 • คณิตศาสตร์ (ลับ) สมอง ม.ต้น เล่ม 1
  220.00 ฿
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
  220.00 ฿
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารรรณ พ.ศ. 2526
  250.00 ฿
 • กฎหมายลักษณะพยาน
  210.00 ฿
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  300.00 ฿
 • พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
  100.00 ฿
 • เตรียมสอบนายสิบตำรวจ
  300.00 ฿
 • เตรียมสอบนายร้อยตำรวจ
  300.00 ฿
 • นายร้อยตำรวจสายป้องกันปราบปราม
  250.00 ฿
 • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  260.00 ฿
 • ความรู้ความสามารถทั่วไป
  200.00 ฿